Hvad er et A/S?

A/S står for aktieselskab og er en selskabsform, der kan stiftes, hvis du har en stor startkapital og ønsker en virksomhed med aktionærer. Har du ikke den store viden om aktieselskaber som selskabsform, forsøger vi at gøre dig klogere her.

Stiftelse af et aktieselskab

Det kræver 500.000 at stifte et aktieselskab, hvorfor det er irrelevant for mange enkeltpersoner. Dertil skal et aktieselskab have en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen skal som minimum bestå af tre personer, mens direktionen skal bestå af minimum én person. Medlemmer fra direktionen må gerne være en del af bestyrelsen, men må ikke have et flertal eller besidde posten som formand eller næstformand.

Bestyrelsen står for den langsigtede strategi samt målsætninger på længere sigt. Direktionen står for den daglige ledelse.

Hvem ejer aktieselskabet?

Det hedder et aktieselskab, fordi det er muligt at investere i selskabet. Her køber du aktier i firmaet, og du bliver dermed medejer af den del, der svarer til din aktiekapital. Aktionærerne har intet personligt ansvar for virksomhedens gæld.

Eventuelt udbytte i virksomheden bliver udbetalt til aktionærerne efter, at tidligere års underskud er dækket.

Hæftelse i et aktieselskab

Stifteren af selskabet taber som udgangspunkt kun det beløb, der er indskudt i virksomheden. Alligevel er der dog en risiko for, at omkostningerne bliver større. Banken eller det finansieringsinstitut, hvor der er lånt penge i, vil oftest have som betingelse, at stifteren eller ledelsen hæfter for eventuelle lån.

Udbytte til aktionærerne

Er der overskud i selskabet, vil aktionærerne få det, der svarer til deres del. Er der underskud, vil aktionærerne derimod tabe deres penge i virksomheden. Aktionærerne hæfter ikke for andet end deres indskud i virksomheden. Derfor kan en aktionær højst tabe det beløb, som vedkommende har indskudt i virksomheden.

Skattetakster for et A/S

Trækkes der løn ud til sig selv som udbytte af et overskud i aktieselskabet, skal der betales AM-bidrag og A-skat som alle andre lønmodtagere. Derudover betales der selskabsskat af overskud efter reglerne. Udbytte til ejerne beskattes med udbytteskat efter deres takster.

Ejerne i et aktieselskab

Der kan være én eller flere ejere i et aktieselskab. Ejerne kan både bestå af personer og virksomheder. Ejerforholdene dannes ved, at man bidrager med en del af den samlede kapital. Hvis startkapitalen er 500.000, og man indskyder 100.000 i virksomheden, ejer man derfor 20 %.

Årsregnskaber efter loven

Der skal laves årsregnskaber efter loven. Det betyder, at der skal udarbejdes en opgørelse senest fem måneder efter, at årsregnskabet er slut. Det er bestyrelsens ansvar, at det udføres korrekt og til tiden. Dertil skal der udarbejdes revision, medmindre selskabet opfylder kravene for at undgå revision. Det gør det, hvis følgende krav er opfyldt på andet regnskabsår i træk:

En balancesum på fire millioner
En nettoomsætning på otte millioner
Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af et regnskabsår

Derfor skal små aktieselskaber ikke tvinges til revision.

Hvilke fordele er der ved at aktieselskab?

Slutteligt vil vi fortælle lidt om fordelene ved at aktieselskab. Den største fordel må være, at man ikke hæfter for mere end sit kapitalindskud. Der kan være indgået aftaler om tilbagebetaling af lån, men hovedreglen er, at kun indskuddet tabes. Derfor hæfter du ikke solidarisk eller personligt.

Dernæst kan virksomheden få en stor kapital og økonomi ved at få økonomisk støtte fra aktionærer, der tror på selskabet. Disse skal selvfølgelig have deres del af et overskud, men det er en god måde at skabe forretningsmuligheder på.